COMISIA  PENTRU  EVALUAREA  ŞI  ASIGURAREA  CALITĂŢII  (CEAC)

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi-a asumat angajamentul pentru desfăşurarea unor activităţi de nivel calitativ înalt, identificabile prin rezultate concret măsurabile, se materializează constant în cadrul celor trei domenii de asigurare a calităţii şi anume:

Capacitatea instituţională. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată coerent, are un sistem de conducere şi administrare eficient, capabil să-şi adapteze structura în funcţie de evoluţia mediului socio – economic, şi dispune de resursele umane necesare realizării misiunii şi obiectivelor asumate. Universitatea are o bază materială adecvată şi în curs înnoire şi are resurse financiare în continuă creştere care asigură o funcţionare stabilă, de bună calitate, pe termen scurt şi mediu.

Eficacitatea educaţională. Organizarea activităţii didactice, începând cu admiterea candidaţilor, continuând cu conceperea, administrarea, finanţarea şi desfăşurarea programelor de studiu şi a programelor de cercetare, selecţia şi promovarea personalului didactic, serviciile asigurate studenţilor, integrarea în spaţiul universitar european şi încheind cu finalizarea studiilor, precum şi organizarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice au ca scop permanent obţinerea rezultatelor în învăţare şi în cercetarea ştiinţifică în conformitate cu misiunea asumată.

Monitorizarea calităţii. Monitorizarea şi evaluarea tuturor activităţilor din universitate, sub multiple aspecte, au ca finalitate evaluarea performanţelor, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei, dezvoltarea culturii calităţii, obţinerea atestărilor legale prin evaluare externă şi informarea publicului asupra rezultatelor obţinute.

 

Oferta educaţională a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi cuprinde doar programe de studii universitare de licenţă acreditate prin Hotărâre de Guvern şi programe de studii universitare de masterat acreditate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi a fost supusă procesului de evaluare instituţională externă în perioadele aprilie-iunie 2009 si aprilie – iunie 2015 de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS şi a primit "calificativul "grad de încredere ridicat".

 

Certificatul de evaluare instituţională 2009

Certificatul de evaluare instituţională 2015

Declaraţia Rectorului

Politica în domeniul calităţii

Carta universităţii

Manualul procedurilor

Structura universităţii 2014/ 2015

Structura universităţii 2015/ 2016

Raportul de evaluare instituţională 2009

Report on institutional internal assessment 2009

Raportul de evaluare instituţională 2015

Report on institutional assessment 2015

Raportul anual 2009 privind calitatea

Raportul anual 2010 privind calitatea

Raportul anual 2011 privind calitatea

Raportul anual 2012 privind calitatea

Raportul anual 2013 privind calitatea

Raportul anual 2014 privind calitatea şi evaluarea standardelor

Raportul anual 2015 privind calitatea şi evaluarea standardelor

Raportul anual 2016 privind calitatea

Contact:

tel/fax 0232 21 23 26

URL: http://www.calitate.tuiasi.ro

calitate@staff.tuiasi.ro