UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI"  DIN IAŞI

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)

 

MANUALUL    PROCEDURILOR

Tipul procedurii

Denumirea procedurii

Codul

Ediţia

Revizia

Data aplicării

Coduri

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

TUIASI.COD.01

3

0

21.01.2016

Regulamente

Regulamentul Intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.REG.01

1

0

11.07.2014

Proceduri generale

Elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru

TUIASI.PG.01

3

0

 

·         Instrucţiune de lucru pentru Registratură

UTI.PG.01-IL.01

1

0

 

Proceduri operaţionale manageriale

Funcţionarea Comisiei de etică universitară

TUIASI.POM.02

2

0

 

Funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere

UTI.POM.03

1

0

 

Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

TUIASI.POM.04

2

0

 

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

TUIASI.POM.05

3

0

03.12.2015

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

UTI.POB.07

1

0

 

Proceduri operaţionale pentru procesele de bază

Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

TUIASI.POB.01

3

2

29.09.2015

Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de master

TUIASI.POB.02

1

2

29.09.2015

Elaborarea planurilor de învăţământ

TUIASI.POB.04

1

2

28.03.2014

Examinarea şi notarea studenţilor

UTI.POB.05

1

0

 

Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

UTI.POB.06

1

0

 

Evaluarea internă a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

TUIASI.POB.07

2

0

 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

TUIASI.POB.08

2

3

12.07.2013

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

TUIASI.POB.09

8

1

27.03.2015

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

TUIASI.POB.10

8

1

27.03.2015

Evaluarea cadrelor didactice de către management

TUIASI.POB.12

2

1

11.07.2014

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

UTI.POB.13

1

0

 

Evaluarea colegială a cadrelor didactice

UTI.POB.14

1

0

 

Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat

TUIASI.POB.15.1

2

2

28.03.2014

Continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare

TUIASI.POB.15.2

1

2

11.07.2014

Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

TUIASI.POB.16

2

3

06.02.2015

Organizarea programului de formare psihopedagogică în cadrul  Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

TUIASI.POB.17

1

1

11.07.2014

Evaluarea instituţională internă

UTI.POB.18

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin definitivare în învăţământ şi grade didactice I şi II

UTI.POB.19

1

1

 

Eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional

UTI.POB.20

1

0

 

Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus

UTI.POB.21

1

0

 

Acordarea bursei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.22

1

0

 

Acordarea medaliei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.23

1

0

 

Organizarea mobilităţilor Staff Training (STT) în cadrul programului "Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii"

UTI.POB.24

1

0

 

Candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare LLP-Erasmus

UTI.POB.25

1

0

 

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o investiţie în inteligenţă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79

UTI.POS.26

1

1

 

Finalizarea studiilor universitare de master (ciclul II – Bologna)

TUIASI.POB.27

2

0

 

Acordarea Plachetei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

UTI.POB.28

1

0

 

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 1.5/ S/ 59410

TUIASI.POB.29

1

1

 

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

TUIASI.POB.30

2

0

 

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 107/ 1.5/ S/ 79407

TUIASI.POB.31

1

0

 

Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.32

1

1

 

Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.33

1

0

 

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649

TUIASI.POB.34

1

0

 

Menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani

TUIASI.POB.35

1

1

28.03.2014

Conferirea titlului onorific de profesor emerit

TUIASI.POB.36

1

0

 

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

TUIASI.POB.37

1

0

 

Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice

TUIASI.POB.38

1

0

 

Procedura privind acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.39

1

0

22.03.2013

Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de master

TUIASI.POB.40

1

0

11.07.2014

Proceduri operaţionale pentru procesele suport

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

UTI.POS.01

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea fondului de documente

UTI.POS.01-IL.01

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa fondului de documente

UTI.POS.01-IL.02

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind catalogarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.03

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind clasificarea – indexarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.04

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind expedierea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.05

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind schimbul intern şi internaţional al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.06

1

0

 

·         Instructiunea de lucru privind împrumutul interbibliotecar al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.07

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind gestionarea şi administrarea serverelor din bibliotecă

UTI.POS.01-IL.08

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind informarea – documentarea beneficiarilor interni şi externi

UTI.POS.01-IL.09

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea bibliografiilor

UTI.POS.01-IL.10

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea listelor de noutăţi

UTI.POS.01-IL.11

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea, verificarea şi actualizarea bazelor de date proprii, ARTUTI şi BULET

UTI.POS.01-IL.12

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea Indexului Buletinului I.P.I.

UTI.POS.01-IL.13

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea rapoartelor de bibliografii

UTI.POS.01-IL.14

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind instalarea hard şi soft

UTI.POS.01-IL.15

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind verificarea şi funcţionarea calculatoarelor în reţele INTRANET şi INTERNET

UTI.POS.01-IL.16

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind salvarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.17

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind modificarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.18

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind listarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.19

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice, hard şi soft

UTI.POS.01-IL.20

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind achiziţia echipamentelor sau componentelor informatice hard şi soft

UTI.POS.01-IL.21

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind deschiderea şi administrarea conturilor de utilizator

UTI.POS.01-IL.22

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind devirusarea calculatoarelor

UTI.POS.01-IL.23

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind conversia în format html a revistei “Iasi Polytechnic Magazine”

UTI.POS.01-IL.24

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.25

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind scoaterea din circuit şi evidenţele tradiţionale ale publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.26

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind accesul beneficiarilor în bibliotecă

UTI.POS.01-IL.27

1

0

 

·         Instrucţiunea de lucru privind împrumutul publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.28

1

0

 

Procedura de lucru pentru membrii comisiei de inventariere anuale a elementelor de activ şi pasiv

UTI.POS.02

1

0

 

Încasarea valorilor băneşti din campusul universitar “Tudor Vladimirescu”

UTI.POS.03

1

0

 

Urmărirea încasărilor şi cheltuielilor la cămine, stabilirea tarifelor de cazare lunare

UTI.POS.04

1

0

 

Închirierea spaţiilor / terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea universităţii

TUIASI.POS.05

2

1

 

Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

TUIASI.POS.06

1

2

 

Prima intervenţie în caz de incendiu

UTI.POS.07

1

0

 

Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea energiei electrice, energiei termice şi a apei potabile

UTI.POS.08

1

0

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului AdministrativPatrimoniu

UTI.POS.09

1

0

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic

UTI.POS.10

1

0

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Achiziţii - Transport

UTI.POS.11

1

0

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Studenţeşti

UTI.POS.12

1

0

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Statistică

UTI.POS.13

1

0

 

Ghiduri

pentru procesele de bază

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de master

UTI.GHID.01

1

0

 

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de licenţă

UTI.GHID.02

1

0

 

Ghidul activităţilor de elaborare a Raportului de Evaluare Internă în vederea acreditării instituţionale

UTI.GHID.03

 

 

 

Ghiduri

pentru procesele suport

Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice

UTI.GHID.S.01

1

0

 

Actualizat: 18.05.2016, ing. Delia TODEREAN