UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI"

DEPARTAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (DEAC)

 

MANUALUL    PROCEDURILOR

Senatul 13.07.2018

Nr. crt.

Tipul procedurii

Denumirea procedurii

Codul

Ediţia

Revizia

Data aprobării

Mod de comunicare

1.             

CODURI

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

TUIASI.COD.01

3

0

21.01.2016

Public

2.             

REGULAMENTE

Regulamentul Intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

REG.01

1

4

30.03.2018

Public

3.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie

REG.02

1

1

19.01.2018

Public

4.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Administrative

REG.03

2

0

04.05.2018

Public

5.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.REG.04

1

0

06.02.2015

Public

6.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului

TUIASI.REG.05

1

0

14.06.2016

Public

7.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC

REG.06

3

0

22.09.2016

Public

8.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – DEAC

REG.07

1

0

22.09.2016

Public

9.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

REG.08

1

2

04.05.2018

Public

10.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare

REG.09

1

0

13.12.2016

Public

11.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de Gestionare a Riscurilor

REG.10

1

0

13.12.2016

Public

12.           

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităţilor de studii universitare de doctorat

REG.11

2

0

27.10.2017

Public

13.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Economice

REG.12

1

0

16.06.2017

e-mail

14.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

REG.13

1

0

14.07.2017

Public

15.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă

REG.14

1

0

16.06.2017

e-mail

16.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Pază

REG.15

1

0

14.07.2017

e-mail

17.           

Regulament de organizare şi funcţionare (rof) a Facultăţii de mecanică

REG.16

1

0

16.09.2017

Public

18.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etica și Deontologie Profesională Universitară

REG. 17

3

0

15.12.2017

Public

19.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare Direcția de Management și Monitorizare Proiecte

REG. 20

1

0

30.03.2018

Public

20.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Rotaprint

REG.21

1

0

08.06.2018

Public

21.           

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a Biroului  de Statistică

REG. 25

2

0

08.06.2018

e-mail

22.           

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a Serviciului Tehnic

REG. 27

2

0

08.06.2018

e-mail

23.           

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a Consiliului Tehnico Economic

REG. 28

2

0

08.06.2018

e-mail

24.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare Comisia de Cercetare Disciplinară

REG. 29

1

0

30.03.2018

Public

25.           

PROCEDURI DE SISTEM

Procedura privind elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru

PS.01

4

0

22.09.2016

Public

26.           

Procedura privind Implementarea SCIM

PS.04

1

1

15.12.2017

Public

27.           

Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial

PS.05

1

0

20.01.2017

e-mail

28.           

Procedura privind managementul funcţiilor sensibile

PS.06

1

0

13.12.2016

e-mail

29.           

Procedură operaţională privind delegarea sarcinilor şi limitele competenţelor şi responsabilităţilor delegate

PS.07

1

0

22.09.207

 

30.           

Procedura privind managementul riscurilor

PS.08

1

0

13.12.2016

e-mail

31.           

PROCEDURI OPERAŢIONALE MANAGERIALE

Funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere

UTI.POM.03

1

0

16.05.2006

Public

32.           

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

TUIASI.POM.05

3

0

03.12.2015

Public

33.           

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

UTI.POB.07

1

0

20.04.2010

Public

 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE DE BAZĂ

 

34.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Didactic şi de Asigurare a Calităţii

Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

PO.DID.01

4

1

08.06.2018

Public

35.           

Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat

PO.DID.02

2

1

08.06.2018

Public

36.           

Procedura privind recunoasterea funcțiilor didactice obținute în străinătate

PO.DID.03

1

0

30.03.2018

Public

37.           

Procedura privind elaborarea planurilor de învăţământ

PO.DID.04

2

0

17.03.2017

Public

38.           

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

PO.DID.05

8

7

30.03.2018

Public

39.           

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

PO.DID.06

8

7

30.03.2018

Public

40.           

Procedura de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de licenţă și masterat pentru românii de pretutindeni

PO.DID.07

1

0

14.07.2017

Public

41.           

Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

PO.DID.08

3

1

30.03.2018

Public

42.           

Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat (ciclul II – Bologna)

PO.DID.09

3

0

16.06.2017

Public

43.           

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

PO.DID.10

2

4

22.09.2017

Public

44.           

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

PO.DID.11

1

1

22.09.2017

Public

45.           

Procedura privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani

PO.DID.13

1

5

29.09.2017

Public

46.           

Procedura de autoevaluare instituțională

PO.CEAC.01

1

0

15.12.2017

Public

47.           

Procedura privind colectarea datelor

PO.CEAC.02

1

0

15.12.2017

Public

48.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii

Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"

PO.PRS.01

1

2

08.06.2018

Public

49.           

Procedura privind organizarea programului de voluntariat şi voluntariat acreditat şi obţinerea de credite de studiu suplimentare

PO.PRS.02

1

0

14.07.2017

Public

50.           

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

PO.PRS.03

2

1

1512.2017

Public

51.           

Procedura privind monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor

PO.CC-TUIASI.01

1

0

15.12.2017

Public

52.           

Proceduri operaţionale pentru Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – CSUD

Procedura pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

PO.CSUD.01

1

1

30.03.2018

Public

53.           

Procedura de organizare si desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

PO.CSUD.02

4

2

04.05.2018

Public

54.           

Procedura privind recunoașterea calităţii de conducător de doctorat obţinută în străinătate

PO.CSUD.03

1

0

17.03.2017

Public

55.           

Procedura privind recunoașterea titlului de doctor obţinut în străinătate

PO.CSUD.04

1

0

17.03.2017

Public

56.           

Procedură privind obţinerea atestatului de abilitare

PO.CSUD.05

1

0

04.05.2018

Public

57.           

Proceduri operaţionale pentru departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

Procedura de organizare a Programului de formare psihopedagogică în cadrul DPPD

PO.DPPD.01

2

2

04.05.2018

Public

58.           

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice II şi I

PO.DPPD.02

3

1

04.05.2018

Public

59.           

Proceduri operaţionale pentru Direcţia Management şi Monitorizare Proiecte - DMMI

Procedura privind salarizarea membrilor echipei de proiect în cadrul contractelor cu finanţare naţională şi internaţională

PO.DMMI.01

1

0

20.01.2017

e-mail

60.           

Proceduri pentru Prorectoratul Relații internaționale

Regulament privind organizarea și recunoașterea/echivalarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing în cadrul Programului ERASMUS+ KA103

PO.PRI.01

1

0

08.06.2018

Public

61.           

Regulament privind organizarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing și Incoming în cadrul Programului ERASMUS+ KA107

PO.PRI.03

1

0

04.05.2018

Public

62.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Managementul Resurselor

Procedură operațională privind implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

PO.PMR.01

1

0

30.03.2018

Public

63.           

Examinarea şi notarea studenţilor

UTI.POB.05

1

0

27.02.2007

Public

64.           

Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

UTI.POB.06

1

1

15.05.2007

Public

65.           

Evaluarea internă a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

TUIASI.POB.07

2

0

13.02.2014

Public

66.           

Evaluarea cadrelor didactice de către management

TUIASI.POB.12

2

1

10.07.2014

Public

67.           

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

UTI.POB.13

1

1

27.06.2013

Public

68.           

Evaluarea colegială a cadrelor didactice

UTI.POB.14

1

1

27.06.2013

Public

69.           

Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat

TUIASI.POB.15.1

2

3

22.09.2016

Public

70.           

Procedura privind continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare

TUIASI.POB.15.2

1

5

16.06.2017

Public

71.           

Eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional

UTI.POB.20

1

0

20.04.2010

Public

72.           

Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus

UTI.POB.21

1

0

20.04.2010

Public

73.           

Acordarea bursei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.22

1

0

20.04.2010

Public

74.           

Acordarea medaliei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.23

1

0

23.09.2010

Public

75.           

Organizarea mobilităţilor Staff Training (STT) în cadrul programului "Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii"

UTI.POB.24

1

0

20.04.2010

Public

76.           

Candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare LLP-Erasmus

UTI.POB.25

1

0

20.04.2010

Public

77.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o investiţie în inteligenţă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79

UTI.POS.26

1

1

23.09.2010

Public

78.           

Acordarea Plachetei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

UTI.POB.28

1

0

23.09.2010

Public

79.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 1.5/ S/ 59410

TUIASI.POB.29

1

1

29.03.2011

Public

80.           

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

TUIASI.POB.30

3

0

05.07.2016

Public

81.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 107/ 1.5/ S/ 79407

TUIASI.POB.31

1

0

29.11.2011

Public

82.           

Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.32

1

1

28.09.2012

Public

83.           

Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.33

1

0

02.03.2012

Public

84.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649

TUIASI.POB.34

1

0

02.03.2012

Public

85.           

Conferirea titlului onorific de profesor emerit

TUIASI.POB.36

1

0

12.07.2012

Public

86.           

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

TUIASI.POB.37

1

0

12.07.2012

Public

87.           

Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice

TUIASI.POB.38

1

0

15.11.2012

Public

88.           

Procedura privind acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.39

1

0

21.03.2013

Public

89.           

Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de master

TUIASI.POB.40

1

0

10.07.2014

Public

90.           

 

Procedura privind editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice la editura Politehnium

TUIASI.POB.41

1

0

18.12.2014

Public

91.           

Procedura privind obţinerea de credite de studiu suplimentare prin activităţi de voluntariat

TUIASI.POB.42

1

0

03.12.2015

Public

92.           

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.43

1

0

10.05.2016

Public

93.           

Procedura privind organizarea activităţii de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.45

1

0

05.07.2016

Public

94.           

Procedura privind acordarea burselor studenţilor români, din UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, cursuri cu frecvenţă, cu şi fără taxă, ciclurile de studii licenţă şi masterat, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, începând cu anul 2016/2017

TUIASI.POB.46

1

0

05.07.2016

Public

 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE SUPORT

 

95.           

Proceduri operaţionale-

Direcţia Economică

Procedura privind decontarea drepturilor băneşti ale personalului care efectuează deplasări în străinătate, în interes de serviciu

PO.DE.01

1

0

03.11.2016

e-mail

96.           

Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare şi detaşare în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în localitate, în interesul serviciului

PO.DE.02

2

1

12.05.2017

e-mail

97.           

Procedura operaţională privind privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata

PO.DE.03

1

0

15.09.2017

Public

98.           

Procedura privind măsurile de securitate pentru organizarea, desfăşurarea şi programul operaţiunilor de tranzacţionare electronică, la punctele de plată prin P.O.S.

PO.DE.04

1

0

30.03.2018

Publicș

99.           

Proceduri operaționale – Direcția Resurse Umane

Procedura privind evaluarea performantelor profesionale individuale

PO.DRU.01

1

0

09.02.2018

Public

100.        

Procedura privind organizarea activitatii de formare profesionla

PO.DRU.02

1

1

09.02.2018

Public

101.        

Procedura privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

PO.DRU.03

1

0

09.02.2018

Public

102.        

Proceduri operaţionale-Direcţia Servicii Studenţeşti

Procedura privind efectuarea operaţiunilor de încasare în avans prin virare de bani în cont sau prin depunere de numerar la ghişeul cantinei studenţeşti “Tudor Vladimirescu” 

PO.DSS.01

1

0

17.03.2017

Public

103.        

Procedura privind lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti

PO.DSS.02

1

0

16.06.2017

e-mail

104.        

Proceduri operaţionale – Serviciul Administrativ-Patrimoniu

Procedura de reglementare a accesului în imobilele Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

PO.SAP.01

1

1

12.05.2017

Public

105.        

Procedura privind pregătirea și derularea operaţiunilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare și scurtă durată de folosire, precum și a materialelor din dotarea clădirilor

PO.SAP.02

1

0

14.07.2017

Public

106.        

Procedura de funcţionare a arhivei

PO.SAP.03

1

1

15.09.2017

Public

107.        

Procedura de functionare a registraturii

PO.SAP.04

1

2

04.05.2018

Public

108.        

Procedura privind inchirierea spatiilor si terenurilor

PO.SAP.05

2

6

19.01.2018

Public

109.        

Proceduri operaţionale pentru procesele suport

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

POS.01

2

1

17.03.2017

E-mail

110.        

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea fondului de documente

UTI.POS.01-IL.01

1

0

 

 

111.        

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa fondului de documente

UTI.POS.01-IL.02

1

0

 

 

112.        

·         Instrucţiunea de lucru privind catalogarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.03

1

0

 

 

113.        

·         Instrucţiunea de lucru privind clasificarea – indexarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.04

1

0

 

 

114.        

·         Instrucţiunea de lucru privind expedierea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.05

1

0

 

 

115.        

·         Instrucţiunea de lucru privind schimbul intern şi internaţional al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.06

1

0

 

 

116.        

·         Instructiunea de lucru privind împrumutul interbibliotecar al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.07

1

0

 

 

117.        

·         Instrucţiunea de lucru privind gestionarea şi administrarea serverelor din bibliotecă

UTI.POS.01-IL.08

1

0

 

 

118.        

·         Instrucţiunea de lucru privind informarea – documentarea beneficiarilor interni şi externi

UTI.POS.01-IL.09

1

0

 

 

119.        

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea bibliografiilor

UTI.POS.01-IL.10

1

0

 

 

120.        

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea listelor de noutăţi

UTI.POS.01-IL.11

1

0

 

 

121.        

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea, verificarea şi actualizarea bazelor de date proprii, ARTUTI şi BULET

UTI.POS.01-IL.12

1

0

 

 

122.        

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea Indexului Buletinului I.P.I.

UTI.POS.01-IL.13

1

0

 

 

123.        

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea rapoartelor de bibliografii

UTI.POS.01-IL.14

1

0

 

 

124.        

·         Instrucţiunea de lucru privind instalarea hard şi soft

UTI.POS.01-IL.15

1

0

 

 

125.        

·         Instrucţiunea de lucru privind verificarea şi funcţionarea calculatoarelor în reţele INTRANET şi INTERNET

UTI.POS.01-IL.16

1

0

 

 

126.        

·         Instrucţiunea de lucru privind salvarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.17

1

0

 

 

127.        

·         Instrucţiunea de lucru privind modificarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.18

1

0

 

 

128.        

·         Instrucţiunea de lucru privind listarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.19

1

0

 

 

129.        

·         Instrucţiunea de lucru privind repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice, hard şi soft

UTI.POS.01-IL.20

1

0

 

 

130.        

·         Instrucţiunea de lucru privind achiziţia echipamentelor sau componentelor informatice hard şi soft

UTI.POS.01-IL.21

1

0

 

 

131.        

·         Instrucţiunea de lucru privind deschiderea şi administrarea conturilor de utilizator

UTI.POS.01-IL.22

1

0

 

 

132.        

·         Instrucţiunea de lucru privind devirusarea calculatoarelor

UTI.POS.01-IL.23

1

0

 

 

133.        

·         Instrucţiunea de lucru privind conversia în format html a revistei “Iasi Polytechnic Magazine”

UTI.POS.01-IL.24

1

0

 

 

134.        

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.25

1

0

 

 

135.        

·         Instrucţiunea de lucru privind scoaterea din circuit şi evidenţele tradiţionale ale publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.26

1

0

 

 

136.        

·         Instrucţiunea de lucru privind accesul beneficiarilor în bibliotecă

UTI.POS.01-IL.27

1

0

 

 

137.        

·         Instrucţiunea de lucru privind împrumutul publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.28

1

0

 

 

138.        

Procedura de lucru pentru membrii comisiei de inventariere anuale a elementelor de activ şi pasiv

UTI.POS.02

1

0

 

 

139.        

Încasarea valorilor băneşti din campusul universitar “Tudor Vladimirescu”

UTI.POS.03

1

0

 

 

140.        

Urmărirea încasărilor şi cheltuielilor la cămine, stabilirea tarifelor de cazare lunare

UTI.POS.04

1

0

 

 

141.        

Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

TUIASI.POS.06

1

2

18.10.2012

 

142.        

Prima intervenţie în caz de incendiu

UTI.POS.07

1

0

 

 

143.        

Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea energiei electrice, energiei termice şi a apei potabile

PO.TEH.01

2

0

08.06.2018

e-mail

144.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului AdministrativPatrimoniu

UTI.POS.09

1

0

 

 

145.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic

UTI.POS.10

1

0

 

 

146.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Achiziţii - Transport

UTI.POS.11

1

0

 

 

147.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Studenţeşti

UTI.POS.12

1

0

 

 

148.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Statistică

UTI.POS.13

1

0

 

 

149.        

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Rectoratului

TUIASI.POS.14

1

0

10.07.2015

e-mail

150.        

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnico-Economic

TUIASI.POS.15

1

0

28.09.2012

e-mail

151.        

Procedura de desfăşurare a activităţii de curierat

TUIASI.POS.17

1

0

06.02.2015

e-mail

152.        

Procedura privind condiţiile de instituire a dreptului de trecere, dreptului de superficie şi a dreptului de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

TUIASI.POS.19

1

0

14.06.2016

Public

153.        

Procedura privind supravegherea instalaţiilor/ echipamentelor şi a personalului deservent ce intră sub incidenţa ISCIR, de către RSVTI

TUIASI.POS.21

1

0

14.06.2016

e-mail

154.        

Procedura privind implementarea Legii antifumat nr. 15/ 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/ 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016

TUIASI.POS.23

1

0

14.06.2016

Public

155.        

Instrucţiuni proprii privind pregătirea şi instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

IP-SSM 01

1

0

14.06.2016

e-mail

156.        

Instrucţiuni proprii privind comunicarea şi măsuri de prim ajutor în caz de accident

IP-SSM 02

1

0

14.06.2016

e-mail

157.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri organizatorice pentru protecţia angajaţilor care lucrează în microclimat cald sau rece sau la temperaturi extreme

IP-SSM 03

1

0

14.06.2016

e-mail

158.        

Instrucţiuni proprii privind acordarea echipamentului individual de protecţie (eip)

IP-SSM 04

1

0

14.06.2016

e-mail

159.        

Instrucţiuni proprii privind autorizarea internă a electricienilor din punct de vedere al cerinţelor de securitate în muncă

IP-SSM 05

1

0

14.06.2016

e-mail

160.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru exploatare, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în medii normale

IP-SSM 06

1

0

14.06.2016

e-mail

161.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor în instalaţiile de utilizare a energiei electrice în medii normale de către personalul delegat

IP-SSM 07

1

0

14.06.2016

e-mail

162.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de transporturi rutiere, întretinerea si repararea autovehiculelor, siguranţa circulaţiei

IP-SSM 08

1

0

14.06.2016

e-mail

163.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

IP-SSM 09

1

0

14.06.2016

e-mail

164.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor la înălţime

IP-SSM 10

1

0

14.06.2016

e-mail

165.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind transportul, manipularea şi depozitarea materialelor prin purtare şi cu mijloace nemecanizate

IP-SSM 11

1

0

14.06.2016

e-mail

166.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind prelucrările prin aşchiere

IP-SSM 12

1

0

14.06.2016

e-mail

167.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor de zidărie

IP-SSM 13

1

0

14.06.2016

e-mail

168.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor la instalaţiile sanitare

IP-SSM 14

1

0

14.06.2016

e-mail

169.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri de securitatea muncii în cantină

IP-SSM 15

1

0

14.06.2016

e-mail

170.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă la utilizarea uneltelor de mână

IP-SSM 16

1

0

14.06.2016

e-mail

171.        

Instrucţiuni proprii de securitate î şi sănătate în muncă pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

IP-SSM 17

1

0

14.06.2016

e-mail

172.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile desfăşurate in laboratoarele de analize chimice

IP-SSM 18

1

0

14.06.2016

e-mail

173.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile desfăşurate în atelierul rotaprint

IP-SSM 19

1

0

14.06.2016

e-mail

174.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile desfăşurate pentru deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie

IP-SSM 20

1

0

14.06.2016

e-mail

175.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor didactice

IP-SSM 21

1

0

14.06.2016

e-mail

176.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind sudarea şi tăierea metalelor

IP-SSM 22

1

0

14.06.2016

e-mail

177.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru depozitarea, transportul şi utilizarea tuburilor (buteliilor) conţinând gaze lichefiate, comprimate sau dizolvate

IP-SSM 23

1

0

14.06.2016

e-mail

178.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile de exploatare a lifturilor de persoane

IP-SSM 24

1

0

14.06.2016

e-mail

179.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de prelucrare a lemnului (atelier tâmplărie)

IP-SSM 25

1

0

14.06.2016

e-mail

180.        

Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru exploatarea centralelor termice

IP-SSM 26

1

0

14.06.2016

e-mail

181.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru desfăşurarea activităţilor de întreţinere a spaţiilor verzi

IP-SSM 27

1

0

14.06.2016

e-mail

182.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate de lucrători angajaţi pe funcţia de portar, paznic, şef formaţie pază

IP-SSM 28

1

0

14.06.2016

e-mail

183.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor de efectuare a curăţeniei cu personal propriu

IP-SSM 29

1

0

14.06.2016

e-mail

184.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de birou

IP-SSM 30

1

0

14.06.2016

e-mail

185.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate în săli de cursuri, aule, amfiteatre, biblioteci, arhive

IP-SSM 31

1

0

14.06.2016

e-mail

186.        

GHIDURI

187.        

Ghiduri

pentru procesele de bază

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de master

UTI.GHID.01

1

0

19.06.2007

e-mail

188.        

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de licenţă

UTI.GHID.02

1

0

15.05.2007

e-mail

189.        

190.        

Ghiduri

pentru procesele suport

Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice

UTI.GHID.S.01

1

0

 

e-mail

Actualizat ing. Delia TODEREAN, ing. Sergiu AMARANDI