UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI"

DEPARTAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (DEAC)

 

MANUALUL    PROCEDURILOR

28.03.2017

Nr. crt.

Tipul procedurii

Denumirea procedurii

Codul

Ediţia

Revizia

Data aprobării

Mod de comunicare

1.             

CODURI

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

TUIASI.COD.01

3

0

21.01.2016

Public

2.             

REGULAMENTE

Regulamentul Intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

REG.01

1

2

17.03.2017

Public

3.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie

TUIASI.REG.02

1

0

25.09.2014

Public

4.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Administrative

TUIASI.REG.03

1

0

18.12.2014

Public

5.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.REG.04

1

0

06.02.2015

Public

6.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului

TUIASI.REG.05

1

0

14.06.2016

Public

7.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC

REG.06

3

0

22.09.2016

Public

8.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – DEAC

REG.07

1

0

22.09.2016

Public

9.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

REG.08

1

0

22.09.2016

Public

10.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare

REG.09

1

0

13.12.2016

Public

11.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de Gestionare a Riscurilor

REG.10

1

0

13.12.2016

Public

12.           

PROCEDURI DE SISTEM

Procedura privind elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru

PS.01

4

0

22.09.2016

Public

13.           

Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial

PS.05

1

0

20.01.2017

e-mail

14.           

Procedura privind managementul funcţiilor sensibile

PS.06

1

0

13.12.2016

e-mail

15.           

Procedura privind managementul riscurilor

PS.08

1

0

13.12.2016

e-mail

16.           

PROCEDURI GENERALE

Instrucţiune de lucru pentru Registratură

UTI.PG.01-IL.01

1

0

09.12.2008

Public

17.           

PROCEDURI OPERAŢIONALE MANAGERIALE

Funcţionarea Comisiei de etică universitară

TUIASI.POM.02

2

0

15.11.2012

Public

18.           

Funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere

UTI.POM.03

1

0

16.05.2006

Public

19.           

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

TUIASI.POM.05

3

0

03.12.2015

Public

20.           

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

UTI.POB.07

1

0

20.04.2010

Public

 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE DE BAZĂ

 

21.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii

Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"

PO.PRS.01

1

0

22.09.2016

Public

22.           

Proceduri operaţionale pentru Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – CSUD

Procedura pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

PO.CSUD.01

1

0

13.12.2016

Public

23.           

Proceduri operaţionale pentru DPPD

Procedura de organizare a Programului de formare psihopedagogică în cadrul DPPD

PO.DPPD.01

2

0

22.09.2016

Public

24.           

Proceduri operaţionale pentru procesele de bază

Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

TUIASI.POB.01

3

3

22.09.2016

Public

25.           

Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de master

TUIASI.POB.02

1

3

22.09.2016

Public

26.           

Elaborarea planurilor de învăţământ

TUIASI.POB.04

1

2

27.03.2014

Public

27.           

Examinarea şi notarea studenţilor

UTI.POB.05

1

0

27.02.2007

Public

28.           

Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

UTI.POB.06

1

1

15.05.2007

Public

29.           

Evaluarea internă a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

TUIASI.POB.07

2

0

13.02.2014

Public

30.           

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

TUIASI.POB.08

2

3

11.07.2013

Public

31.           

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

TUIASI.POB.09

8

5

20.01.2017

Public

32.           

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

TUIASI.POB.10

8

5

20.01.2017

Public

33.           

Evaluarea cadrelor didactice de către management

TUIASI.POB.12

2

1

10.07.2014

Public

34.           

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

UTI.POB.13

1

1

27.06.2013

Public

35.           

Evaluarea colegială a cadrelor didactice

UTI.POB.14

1

1

27.06.2013

Public

36.           

Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat

TUIASI.POB.15.1

2

3

22.09.2016

Public

37.           

Continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare

TUIASI.POB.15.2

1

4

22.09.2016

Public

38.           

Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

TUIASI.POB.16

2

4

12.04.2016

Public

39.           

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice

UTI.POB.19

2

0

27.06.2013

Public

40.           

Eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional

UTI.POB.20

1

0

20.04.2010

Public

41.           

Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus

UTI.POB.21

1

0

20.04.2010

Public

42.           

Acordarea bursei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.22

1

0

20.04.2010

Public

43.           

Acordarea medaliei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.23

1

0

23.09.2010

Public

44.           

Organizarea mobilităţilor Staff Training (STT) în cadrul programului "Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii"

UTI.POB.24

1

0

20.04.2010

Public

45.           

Candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare LLP-Erasmus

UTI.POB.25

1

0

20.04.2010

Public

46.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o investiţie în inteligenţă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79

UTI.POS.26

1

1

23.09.2010

Public

47.           

Finalizarea studiilor universitare de master (ciclul II – Bologna)

TUIASI.POB.27

2

1

27.06.2013

Public

48.           

Acordarea Plachetei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

UTI.POB.28

1

0

23.09.2010

Public

49.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 1.5/ S/ 59410

TUIASI.POB.29

1

1

29.03.2011

Public

50.           

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

TUIASI.POB.30

3

0

05.07.2016

Public

51.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 107/ 1.5/ S/ 79407

TUIASI.POB.31

1

0

29.11.2011

Public

52.           

Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.32

1

1

28.09.2012

Public

53.           

Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.33

1

0

02.03.2012

Public

54.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649

TUIASI.POB.34

1

0

02.03.2012

Public

55.           

Menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani

TUIASI.POB.35

1

3

22.09.2016

Public

56.           

Conferirea titlului onorific de profesor emerit

TUIASI.POB.36

1

0

12.07.2012

Public

57.           

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

TUIASI.POB.37

1

0

12.07.2012

Public

58.           

Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice

TUIASI.POB.38

1

0

15.11.2012

Public

59.           

Procedura privind acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.39

1

0

21.03.2013

Public

60.           

Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de master

TUIASI.POB.40

1

0

10.07.2014

Public

61.           

 

Procedura privind editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice la editura Politehnium

TUIASI.POB.41

1

0

18.12.2014

Public

62.           

Procedura privind obţinerea de credite de studiu suplimentare prin activităţi de voluntariat

TUIASI.POB.42

1

0

03.12.2015

Public

63.           

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.43

1

0

10.05.2016

Public

64.           

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.44

1

0

05.07.2016

Public

65.           

Procedura privind organizarea activităţii de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.45

1

0

05.07.2016

Public

66.           

Procedura privind acordarea burselor studenţilor români, din UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, cursuri cu frecvenţă, cu şi fără taxă, ciclurile de studii licenţă şi masterat, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, începând cu anul 2016/2017

TUIASI.POB.46

1

0

05.07.2016

Public

 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE SUPORT

 

67.           

Proceduri operaţionale-

Direcţia Economică

Procedura privind decontarea drepturilor băneşti ale personalului care efectuează deplasări în străinătate, în interes de serviciu

PO.DE.01

1

0

03.11.2016

e-mail

68.           

Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare şi detaşare în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în localitate, în interesul serviciului

PO.DE.02

2

0

13.12.2016

e-mail

69.           

Proceduri operaţionale pentru procesele suport

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

UTI.POS.01

2

0

14.06.2016

E-mail

70.           

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea fondului de documente

UTI.POS.01-IL.01

1

0

 

 

71.           

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa fondului de documente

UTI.POS.01-IL.02

1

0

 

 

72.           

·         Instrucţiunea de lucru privind catalogarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.03

1

0

 

 

73.           

·         Instrucţiunea de lucru privind clasificarea – indexarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.04

1

0

 

 

74.           

·         Instrucţiunea de lucru privind expedierea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.05

1

0

 

 

75.           

·         Instrucţiunea de lucru privind schimbul intern şi internaţional al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.06

1

0

 

 

76.           

·         Instructiunea de lucru privind împrumutul interbibliotecar al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.07

1

0

 

 

77.           

·         Instrucţiunea de lucru privind gestionarea şi administrarea serverelor din bibliotecă

UTI.POS.01-IL.08

1

0

 

 

78.           

·         Instrucţiunea de lucru privind informarea – documentarea beneficiarilor interni şi externi

UTI.POS.01-IL.09

1

0

 

 

79.           

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea bibliografiilor

UTI.POS.01-IL.10

1

0

 

 

80.           

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea listelor de noutăţi

UTI.POS.01-IL.11

1

0

 

 

81.           

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea, verificarea şi actualizarea bazelor de date proprii, ARTUTI şi BULET

UTI.POS.01-IL.12

1

0

 

 

82.           

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea Indexului Buletinului I.P.I.

UTI.POS.01-IL.13

1

0

 

 

83.           

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea rapoartelor de bibliografii

UTI.POS.01-IL.14

1

0

 

 

84.           

·         Instrucţiunea de lucru privind instalarea hard şi soft

UTI.POS.01-IL.15

1

0

 

 

85.           

·         Instrucţiunea de lucru privind verificarea şi funcţionarea calculatoarelor în reţele INTRANET şi INTERNET

UTI.POS.01-IL.16

1

0

 

 

86.           

·         Instrucţiunea de lucru privind salvarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.17

1

0

 

 

87.           

·         Instrucţiunea de lucru privind modificarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.18

1

0

 

 

88.           

·         Instrucţiunea de lucru privind listarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.19

1

0

 

 

89.           

·         Instrucţiunea de lucru privind repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice, hard şi soft

UTI.POS.01-IL.20

1

0

 

 

90.           

·         Instrucţiunea de lucru privind achiziţia echipamentelor sau componentelor informatice hard şi soft

UTI.POS.01-IL.21

1

0

 

 

91.           

·         Instrucţiunea de lucru privind deschiderea şi administrarea conturilor de utilizator

UTI.POS.01-IL.22

1

0

 

 

92.           

·         Instrucţiunea de lucru privind devirusarea calculatoarelor

UTI.POS.01-IL.23

1

0

 

 

93.           

·         Instrucţiunea de lucru privind conversia în format html a revistei “Iasi Polytechnic Magazine”

UTI.POS.01-IL.24

1

0

 

 

94.           

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.25

1

0

 

 

95.           

·         Instrucţiunea de lucru privind scoaterea din circuit şi evidenţele tradiţionale ale publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.26

1

0

 

 

96.           

·         Instrucţiunea de lucru privind accesul beneficiarilor în bibliotecă

UTI.POS.01-IL.27

1

0

 

 

97.           

·         Instrucţiunea de lucru privind împrumutul publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.28

1

0

 

 

98.           

Procedura de lucru pentru membrii comisiei de inventariere anuale a elementelor de activ şi pasiv

UTI.POS.02

1

0

 

 

99.           

Încasarea valorilor băneşti din campusul universitar “Tudor Vladimirescu”

UTI.POS.03

1

0

 

 

100.        

Urmărirea încasărilor şi cheltuielilor la cămine, stabilirea tarifelor de cazare lunare

UTI.POS.04

1

0

 

 

101.        

Închirierea spaţiilor / terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea universităţii

TUIASI.POS.05

2

4

14.06.2016

 

102.        

Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

TUIASI.POS.06

1

2

18.10.2012

 

103.        

Prima intervenţie în caz de incendiu

UTI.POS.07

1

0

 

 

104.        

Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea energiei electrice, energiei termice şi a apei potabile

UTI.POS.08

1

0

 

 

105.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului AdministrativPatrimoniu

UTI.POS.09

1

0

 

 

106.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic

UTI.POS.10

1

0

 

 

107.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Achiziţii - Transport

UTI.POS.11

1

0

 

 

108.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Studenţeşti

UTI.POS.12

1

0

 

 

109.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Statistică

UTI.POS.13

1

0

 

 

110.        

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Rectoratului

TUIASI.POS.14

1

0

10.07.2015

e-mail

111.        

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnico-Economic

TUIASI.POS.15

1

0

28.09.2012

e-mail

112.        

Procedura de funcţionare a Registraturii

TUIASI.POS.16

1

0

06.02.2015

e-mail

113.        

Procedura de desfăşurare a activităţii de curierat

TUIASI.POS.17

1

0

06.02.2015

e-mail

114.        

Procedura de funcţionare a arhivei

TUIASI.POS.18

1

0

06.02.2015

e-mail

115.        

Procedura privind condiţiile de instituire a dreptului de trecere, dreptului de superficie şi a dreptului de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

TUIASI.POS.19

1

0

14.06.2016

Public

116.        

Procedura privind supravegherea instalaţiilor/ echipamentelor şi a personalului deservent ce intră sub incidenţa ISCIR, de către RSVTI

TUIASI.POS.21

1

0

14.06.2016

e-mail

117.        

Procedura de reglementare a accesului în imobilele UNiversităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

TUIASI.POS.22

1

0

14.06.2016

Public

118.        

Procedura privind implementarea Legii antifumat nr. 15/ 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/ 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016

TUIASI.POS.23

1

0

14.06.2016

Public

119.        

Instrucţiuni proprii privind pregătirea şi instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

IP-SSM 01

1

0

14.06.2016

e-mail

120.        

Instrucţiuni proprii privind comunicarea şi măsuri de prim ajutor în caz de accident

IP-SSM 02

1

0

14.06.2016

e-mail

121.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri organizatorice pentru protecţia angajaţilor care lucrează în microclimat cald sau rece sau la temperaturi extreme

IP-SSM 03

1

0

14.06.2016

e-mail

122.        

Instrucţiuni proprii privind acordarea echipamentului individual de protecţie (eip)

IP-SSM 04

1

0

14.06.2016

e-mail

123.        

Instrucţiuni proprii privind autorizarea internă a electricienilor din punct de vedere al cerinţelor de securitate în muncă

IP-SSM 05

1

0

14.06.2016

e-mail

124.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru exploatare, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în medii normale

IP-SSM 06

1

0

14.06.2016

e-mail

125.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor în instalaţiile de utilizare a energiei electrice în medii normale de către personalul delegat

IP-SSM 07

1

0

14.06.2016

e-mail

126.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de transporturi rutiere, întretinerea si repararea autovehiculelor, siguranţa circulaţiei

IP-SSM 08

1

0

14.06.2016

e-mail

127.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

IP-SSM 09

1

0

14.06.2016

e-mail

128.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor la înălţime

IP-SSM 10

1

0

14.06.2016

e-mail

129.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind transportul, manipularea şi depozitarea materialelor prin purtare şi cu mijloace nemecanizate

IP-SSM 11

1

0

14.06.2016

e-mail

130.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind prelucrările prin aşchiere

IP-SSM 12

1

0

14.06.2016

e-mail

131.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor de zidărie

IP-SSM 13

1

0

14.06.2016

e-mail

132.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru executarea lucrărilor la instalaţiile sanitare

IP-SSM 14

1

0

14.06.2016

e-mail

133.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind măsuri de securitatea muncii în cantină

IP-SSM 15

1

0

14.06.2016

e-mail

134.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă la utilizarea uneltelor de mână

IP-SSM 16

1

0

14.06.2016

e-mail

135.        

Instrucţiuni proprii de securitate î şi sănătate în muncă pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

IP-SSM 17

1

0

14.06.2016

e-mail

136.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile desfăşurate in laboratoarele de analize chimice

IP-SSM 18

1

0

14.06.2016

e-mail

137.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile desfăşurate în atelierul rotaprint

IP-SSM 19

1

0

14.06.2016

e-mail

138.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile desfăşurate pentru deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie

IP-SSM 20

1

0

14.06.2016

e-mail

139.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor didactice

IP-SSM 21

1

0

14.06.2016

e-mail

140.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind sudarea şi tăierea metalelor

IP-SSM 22

1

0

14.06.2016

e-mail

141.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru depozitarea, transportul şi utilizarea tuburilor (buteliilor) conţinând gaze lichefiate, comprimate sau dizolvate

IP-SSM 23

1

0

14.06.2016

e-mail

142.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile de exploatare a lifturilor de persoane

IP-SSM 24

1

0

14.06.2016

e-mail

143.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de prelucrare a lemnului (atelier tâmplărie)

IP-SSM 25

1

0

14.06.2016

e-mail

144.        

Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru exploatarea centralelor termice

IP-SSM 26

1

0

14.06.2016

e-mail

145.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru desfăşurarea activităţilor de întreţinere a spaţiilor verzi

IP-SSM 27

1

0

14.06.2016

e-mail

146.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate de lucrători angajaţi pe funcţia de portar, paznic, şef formaţie pază

IP-SSM 28

1

0

14.06.2016

e-mail

147.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privind desfăşurarea activităţilor de efectuare a curăţeniei cu personal propriu

IP-SSM 29

1

0

14.06.2016

e-mail

148.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi de birou

IP-SSM 30

1

0

14.06.2016

e-mail

149.        

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate în săli de cursuri, aule, amfiteatre, biblioteci, arhive

IP-SSM 31

1

0

14.06.2016

e-mail

150.        

 

GHIDURI

 

151.        

Ghiduri

pentru procesele de bază

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de master

UTI.GHID.01

1

0

19.06.2007

e-mail

152.        

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de licenţă

UTI.GHID.02

1

0

15.05.2007

e-mail

153.        

154.        

Ghiduri

pentru procesele suport

Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice

UTI.GHID.S.01

1

0

 

e-mail

Actualizat: 28.03.2017, ing. Delia TODEREAN