UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI"

DEPARTAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (DEAC)

 

MANUALUL    PROCEDURILOR

Tipul procedurii

Denumirea procedurii

Codul

Ediţia

Revizia

Data aprobării

Mod de comunicare

Coduri

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

TUIASI.COD.01

3

0

21.01.2016

Public

Regulamente

Regulamentul Intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.REG.01

1

1

18.12.2014

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie

TUIASI.REG.02

1

0

25.09.2014

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Administrative

TUIASI.REG.03

1

0

18.12.2014

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.REG.04

1

0

06.02.2015

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului

TUIASI.REG.05

1

0

14.06.2016

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC

REG.06

3

0

22.09.2016

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – DEAC

REG.07

1

0

22.09.2016

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

REG.08

1

0

22.09.2016

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare

REG.09

1

0

13.12.2016

Public

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de Gestionare a Riscurilor

REG.10

1

0

13.12.2016

Public

Proceduri de sistem

Procedura privind elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru

PS.01

4

0

22.09.2016

Public

Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial

PS.05

1

0

20.01.2017

e-mail

Procedura privind managementul funcţiilor sensibile

PS.06

1

0

13.12.2016

e-mail

Procedura privind managementul riscurilor

PS.08

1

0

13.12.2016

e-mail

Proceduri generale

Instrucţiune de lucru pentru Registratură

UTI.PG.01-IL.01

1

0

09.12.2008

Public

Proceduri operaţionale manageriale

Funcţionarea Comisiei de etică universitară

TUIASI.POM.02

2

0

15.11.2012

Public

Funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere

UTI.POM.03

1

0

16.05.2006

Public

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

TUIASI.POM.05

3

0

03.12.2015

Public

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

UTI.POB.07

1

0

20.04.2010

Public

 

Proceduri operaţionale pentru procesele de bază

 

Proceduri operaţionale pentru procesele de bază

Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

TUIASI.POB.01

3

3

22.09.2016

Public

Organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de master

TUIASI.POB.02

1

3

22.09.2016

Public

Elaborarea planurilor de învăţământ

TUIASI.POB.04

1

2

27.03.2014

Public

Examinarea şi notarea studenţilor

UTI.POB.05

1

0

27.02.2007

Public

Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

UTI.POB.06

1

1

15.05.2007

Public

Evaluarea internă a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

TUIASI.POB.07

2

0

13.02.2014

Public

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

TUIASI.POB.08

2

3

11.07.2013

Public

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

TUIASI.POB.09

8

4

05.07.2016

Public

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

TUIASI.POB.10

8

4

05.07.2016

Public

Evaluarea cadrelor didactice de către management

TUIASI.POB.12

2

1

10.07.2014

Public

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

UTI.POB.13

1

1

27.06.2013

Public

Evaluarea colegială a cadrelor didactice

UTI.POB.14

1

1

27.06.2013

Public

Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat

TUIASI.POB.15.1

2

3

22.09.2016

Public

Continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare

TUIASI.POB.15.2

1

4

22.09.2016

Public

Finalizarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

TUIASI.POB.16

2

4

12.04.2016

Public

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice

UTI.POB.19

2

0

27.06.2013

Public

Eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional

UTI.POB.20

1

0

20.04.2010

Public

Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus

UTI.POB.21

1

0

20.04.2010

Public

Acordarea bursei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.22

1

0

20.04.2010

Public

Acordarea medaliei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.23

1

0

23.09.2010

Public

Organizarea mobilităţilor Staff Training (STT) în cadrul programului "Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii"

UTI.POB.24

1

0

20.04.2010

Public

Candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare LLP-Erasmus

UTI.POB.25

1

0

20.04.2010

Public

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o investiţie în inteligenţă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79

UTI.POS.26

1

1

23.09.2010

Public

Finalizarea studiilor universitare de master (ciclul II – Bologna)

TUIASI.POB.27

2

1

27.06.2013

Public

Acordarea Plachetei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

UTI.POB.28

1

0

23.09.2010

Public

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 1.5/ S/ 59410

TUIASI.POB.29

1

1

29.03.2011

Public

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

TUIASI.POB.30

3

0

05.07.2016

Public

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 107/ 1.5/ S/ 79407

TUIASI.POB.31

1

0

29.11.2011

Public

Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.32

1

1

28.09.2012

Public

Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.33

1

0

02.03.2012

Public

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649

TUIASI.POB.34

1

0

02.03.2012

Public

Menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani

TUIASI.POB.35

1

3

22.09.2016

Public

Conferirea titlului onorific de profesor emerit

TUIASI.POB.36

1

0

12.07.2012

Public

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

TUIASI.POB.37

1

0

12.07.2012

Public

Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice

TUIASI.POB.38

1

0

15.11.2012

Public

Procedura privind acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.39

1

0

21.03.2013

Public

Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de master

TUIASI.POB.40

1

0

10.07.2014

Public

 

Procedura privind editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice la editura Politehnium

TUIASI.POB.41

1

0

18.12.2014

Public

Procedura privind obţinerea de credite de studiu suplimentare prin activităţi de voluntariat

TUIASI.POB.42

1

0

03.12.2015

Public

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.43

1

0

10.05.2016

Public

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.44

1

0

05.07.2016

Public

Procedura privind organizarea activităţii de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.45

1

0

05.07.2016

Public

Procedura privind acordarea burselor studenţilor români, din UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, cursuri cu frecvenţă, cu şi fără taxă, ciclurile de studii licenţă şi masterat, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, începând cu anul 2016/2017

TUIASI.POB.46

1

0

05.07.2016

Public

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii

Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"

PO.PRS.01

1

0

22.09.2016

Public

Proceduri operaţionale- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – CSUD

Procedura pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

PO.CSUD.01

1

0

13.12.2016

Public

Proceduri operaţionale pentru DPPD

Procedura de organizare a Programului de formare psihopedagogică în cadrul DPPD

PO.DPPD.01

2

0

22.09.2016

Public

 

Proceduri operaţionale pentru procesele suport

 

Proceduri operaţionale pentru procesele suport

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

UTI.POS.01

2

0

14.06.2016

Uz intern

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea fondului de documente

UTI.POS.01-IL.01

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa fondului de documente

UTI.POS.01-IL.02

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind catalogarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.03

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind clasificarea – indexarea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.04

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind expedierea publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.05

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind schimbul intern şi internaţional al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.06

1

0

 

 

·         Instructiunea de lucru privind împrumutul interbibliotecar al publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.07

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind gestionarea şi administrarea serverelor din bibliotecă

UTI.POS.01-IL.08

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind informarea – documentarea beneficiarilor interni şi externi

UTI.POS.01-IL.09

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea bibliografiilor

UTI.POS.01-IL.10

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea listelor de noutăţi

UTI.POS.01-IL.11

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind completarea, verificarea şi actualizarea bazelor de date proprii, ARTUTI şi BULET

UTI.POS.01-IL.12

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind realizarea Indexului Buletinului I.P.I.

UTI.POS.01-IL.13

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind întocmirea rapoartelor de bibliografii

UTI.POS.01-IL.14

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind instalarea hard şi soft

UTI.POS.01-IL.15

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind verificarea şi funcţionarea calculatoarelor în reţele INTRANET şi INTERNET

UTI.POS.01-IL.16

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind salvarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.17

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind modificarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.18

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind listarea bazelor de date

UTI.POS.01-IL.19

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice, hard şi soft

UTI.POS.01-IL.20

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind achiziţia echipamentelor sau componentelor informatice hard şi soft

UTI.POS.01-IL.21

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind deschiderea şi administrarea conturilor de utilizator

UTI.POS.01-IL.22

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind devirusarea calculatoarelor

UTI.POS.01-IL.23

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind conversia în format html a revistei “Iasi Polytechnic Magazine”

UTI.POS.01-IL.24

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind evidenţa publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.25

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind scoaterea din circuit şi evidenţele tradiţionale ale publicaţiilor

UTI.POS.01-IL.26

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind accesul beneficiarilor în bibliotecă

UTI.POS.01-IL.27

1

0

 

 

·         Instrucţiunea de lucru privind împrumutul publicaţiilor, la nivelul filialelor

UTI.POS.01-IL.28

1

0

 

 

Procedura de lucru pentru membrii comisiei de inventariere anuale a elementelor de activ şi pasiv

UTI.POS.02

1

0

 

 

Încasarea valorilor băneşti din campusul universitar “Tudor Vladimirescu”

UTI.POS.03

1

0

 

 

Urmărirea încasărilor şi cheltuielilor la cămine, stabilirea tarifelor de cazare lunare

UTI.POS.04

1

0

 

 

Închirierea spaţiilor / terenurilor temporar disponibile aflate în proprietatea universităţii

TUIASI.POS.05

2

4

14.06.2016

 

Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

TUIASI.POS.06

1

2

18.10.2012

 

Prima intervenţie în caz de incendiu

UTI.POS.07

1

0

 

 

Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea energiei electrice, energiei termice şi a apei potabile

UTI.POS.08

1

0

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului AdministrativPatrimoniu

UTI.POS.09

1

0

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Tehnic

UTI.POS.10

1

0

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Achiziţii - Transport

UTI.POS.11

1

0

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Studenţeşti

UTI.POS.12

1

0

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului Statistică

UTI.POS.13

1

0

 

 

Proceduri operaţionale-

Direcţia Economică

Procedura privind decontarea drepturilor băneşti ale personalului care efectuează deplasări în străinătate, în interes de serviciu

PO.DE.01

1

0

03.11.2016

e-mail

Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare şi detaşare în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în localitate, în interesul serviciului

PO.DE.02

2

0

13.12.2016

e-mail

Ghiduri

pentru procesele de bază

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de master

UTI.GHID.01

1

0

19.06.2007

 

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de licenţă

UTI.GHID.02

1

0

15.05.2007

 

Ghidul activităţilor de elaborare a Raportului de Evaluare Internă în vederea acreditării instituţionale

UTI.GHID.03

 

 

 

 

Ghiduri

pentru procesele suport

Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice

UTI.GHID.S.01

1

0

 

 

Actualizat: 20.01.2017, ing. Delia TODEREAN