UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI"

DEPARTAMENTUL PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (DEAC)

 

MANUALUL    PROCEDURILOR

Senatul 11.02.2019

Nr. crt.

Tipul procedurii

Denumirea procedurii

Codul

Ediţia

Revizia

Data aprobării

Mod de comunicare

1.             

CODURI

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

TUIASI.COD.01

3

0

21.01.2016

Public

2.             

REGULAMENTE

Regulamentul Intern al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

REG.01

1

4

30.03.2018

Public

3.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie

REG.02

1

1

19.01.2018

Public

4.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Administrative

REG.03

2

0

04.05.2018

Public

5.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.REG.04

1

0

06.02.2015

Public

6.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului

TUIASI.REG.05

1

0

14.06.2016

Public

7.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC

REG.06

3

0

22.09.2016

Public

8.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – DEAC

REG.07

1

0

22.09.2016

Public

9.             

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

REG.08

1

2

04.05.2018

Public

10.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare

REG.09

1

0

13.12.2016

Public

11.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de Gestionare a Riscurilor

REG.10

1

0

13.12.2016

Public

12.           

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităţilor de studii universitare de doctorat

REG.11

2

1

02.11.2018

Public

13.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Economice

REG.12

1

0

16.06.2017

e-mail

14.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

REG.13

1

0

14.07.2017

Public

15.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Intern de Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă

REG.14

1

0

16.06.2017

e-mail

16.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Pază

REG.15

1

0

14.07.2017

e-mail

17.           

Regulament de organizare şi funcţionare (rof) a Facultăţii de mecanică

REG.16

1

0

16.09.2017

Public

18.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etica și Deontologie Profesională Universitară

REG. 17

3

0

15.12.2017

Public

19.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

REG. 19

2

2

09.07.2018

Public

20.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare Direcția de Management și Monitorizare Proiecte

REG. 20

1

0

30.03.2018

Public

21.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Rotaprint

REG.21

1

0

08.06.2018

Public

22.           

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului AdministrativPatrimoniu

REG. 22

2

0

09.07.2018

Public

23.           

Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Achiziţii - Transport

REG. 23

1

1

09.07.2018

Public

24.           

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a Biroului  de Statistică

REG. 25

2

0

08.06.2018

e-mail

25.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Rectoratului

REG. 26

1

1

09.07.2018

Public

26.           

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a Serviciului Tehnic

REG. 27

2

0

08.06.2018

e-mail

27.           

Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a Consiliului Tehnico Economic

REG. 28

2

0

08.06.2018

e-mail

28.           

Regulamentul de organizare şi funcţionare Comisia de Cercetare Disciplinară

REG. 29

1

0

30.03.2018

Public

29.           

Regulament Organizare si Functionare a Comisiei Sociale

REG.31

1

0

28.09.2018

Public

30.           

Regulament de organizare și funcţionare a cantinei din campusul studențesc

“Tudor Vladimirescu

REG.32

1

0

07.12.2018

Public

31.           

PROCEDURI DE SISTEM

Procedura privind elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru

PS.01

4

1

28.09.2018

Public

32.           

Procedura privind Implementarea SCIM

PS.04

1

1

15.12.2017

Public

33.           

Procedura privind evaluarea sistemului de control intern managerial

PS.05

1

1

07.12.2018

e-mail

34.           

Procedura privind managementul funcţiilor sensibile

PS.06

1

0

13.12.2016

e-mail

35.           

Procedură operaţională privind delegarea sarcinilor şi limitele competenţelor şi responsabilităţilor delegate

PS.07

1

0

22.09.207

 

36.           

Procedura privind managementul riscurilor

PS.08

1

0

13.12.2016

e-mail

37.           

PROCEDURI OPERAŢIONALE MANAGERIALE

Instructiuni elaborare unitara ROF-uri

PO.POM.02

1

0

28.09.2018

Public

38.           

Funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere

UTI.POM.03

1

0

16.05.2006

Public

39.           

Procedura referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

PO.POM.05

3

2

28.09.2018

Public

40.           

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

UTI.POB.07

1

0

20.04.2010

Public

 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE DE BAZĂ

 

41.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Didactic şi de Asigurare a Calităţii

Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă

PO.DID.01

4

1

08.06.2018

Public

42.           

Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat

PO.DID.02

2

1

08.06.2018

Public

43.           

Procedura privind recunoasterea funcțiilor didactice obținute în străinătate

PO.DID.03

1

0

30.03.2018

Public

44.           

Procedura privind elaborarea planurilor de învăţământ

PO.DID.04

2

1

28.09.2018

Public

45.           

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

PO.DID.05

8

8

09.07.2018

Public

46.           

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

PO.DID.06

8

8

09.07.2018

Public

47.           

Procedura de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de licenţă și masterat pentru românii de pretutindeni

PO.DID.07

1

0

14.07.2017

Public

48.           

Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna)

PO.DID.08

3

1

30.03.2018

Public

49.           

Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat (ciclul II – Bologna)

PO.DID.09

3

0

16.06.2017

Public

50.           

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

PO.DID.10

2

5

07.12.2018

Public

51.           

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

PO.DID.11

1

1

22.09.2017

Public

52.           

Procedura privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/ sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani

PO.DID.13

1

5

29.09.2017

Public

53.           

Procedura de examinare şi notare a studenților

PO.DID.14

2

0

09.07.2018

Public

54.           

Procedură de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare ȋn cariera didactică

PO.DID.17

1

0

07.12.2018

Public

55.           

Procedura de autoevaluare instituțională

PO.CEAC.01

1

0

15.12.2017

Public

56.           

Procedura privind colectarea datelor

PO.CEAC.02

1

0

15.12.2017

Public

57.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Relaţia cu Studenţii

Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"

PO.PRS.01

1

3

28.09.2018

Public

58.           

Procedura privind organizarea programului de voluntariat şi voluntariat acreditat şi obţinerea de credite de studiu suplimentare

PO.PRS.02

1

0

14.07.2017

Public

59.           

Procedura privind acordarea burselor studenţii de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

PO.PRS.03

2

2

02.11.2018

Public

60.           

Procedura privind monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor

PO.CC-TUIASI.01

1

0

15.12.2017

Public

61.           

Proceduri operaţionale pentru Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat – CSUD

Procedura pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

PO.CSUD.01

1

1

30.03.2018

Public

62.           

Procedura de organizare si desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

PO.CSUD.02

4

2

04.05.2018

Public

63.           

Procedura privind recunoașterea calităţii de conducător de doctorat obţinută în străinătate

PO.CSUD.03

1

0

17.03.2017

Public

64.           

Procedura privind recunoașterea titlului de doctor obţinut în străinătate

PO.CSUD.04

1

0

17.03.2017

Public

65.           

Procedură privind obţinerea atestatului de abilitare

PO.CSUD.05

1

0

04.05.2018

Public

66.           

Proceduri operaţionale pentru departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-DPPD

Procedura de organizare a Programului de formare psihopedagogică în cadrul DPPD

PO.DPPD.01

2

2

04.05.2018

Public

67.           

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice II şi I

PO.DPPD.02

3

1

04.05.2018

Public

68.           

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii la programul de formare psihopedagogică

PO.DPPD.03

1

0

09.07.2018

Public

69.           

Proceduri operaţionale pentru Direcţia Management şi Monitorizare Proiecte - DMMI

Procedura privind salarizarea membrilor echipei de proiect în cadrul contractelor cu finanţare naţională şi internaţională

PO.DMMI.01

1

0

20.01.2017

e-mail

70.           

Proceduri pentru Prorectoratul Relații internaționale

Regulament privind organizarea și recunoașterea/echivalarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing în cadrul Programului ERASMUS+ KA103

PO.PRI.01

1

2

07.12.2018

Public

71.           

Regulament privind organizarea mobilităţilor pentru predare pentru cadre didactice în cadrul Programului ERASMUS+ KA103

PO.PRI.02

1

2

07.12.2018

Public

72.           

Regulament privind organizarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing și Incoming în cadrul Programului ERASMUS+ KA107

PO.PRI.03

1

1

28.09.2018

Public

73.           

Regulament privind organizarea mobilităţilor outgoing și incoming pentru predare pentru cadre didactice în cadrul Programului ERASMUS+ KA107

PO.PRI.04

1

1

28.09.2018

Public

74.           

Regulament privind organizarea mobilităţilor outgoing și incoming de formare (STT) pentru

cadre didactice și personal  administrativ în cadrul Programului ERASMUS+ KA107

PO.PRI.07

1

0

07.12.2018

Public

75.           

Regulament privind derularea Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România Finanțat din Granturile SEE -Mecanismul Financiar 2014-2021

PO.PRI.08

1

0

02.11.2018

Public

76.           

Proceduri operaţionale pentru Prorectoratul Managementul Resurselor

Procedură operațională privind implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

PO.PMR.01

1

0

30.03.2018

Public

77.           

Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

UTI.POB.06

1

1

15.05.2007

Public

78.           

Evaluarea internă a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

TUIASI.POB.07

2

0

13.02.2014

Public

79.           

Evaluarea cadrelor didactice de către management

TUIASI.POB.12

2

1

10.07.2014

Public

80.           

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

UTI.POB.13

1

1

27.06.2013

Public

81.           

Evaluarea colegială a cadrelor didactice

UTI.POB.14

1

1

27.06.2013

Public

82.           

Angajarea personalului didactic şi de cercetare asociat

TUIASI.POB.15.1

2

3

22.09.2016

Public

83.           

Procedura privind continuarea pe perioadă determinată a activităţii după pensionare

TUIASI.POB.15.2

1

5

16.06.2017

Public

84.           

Eliberarea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate în interes profesional

UTI.POB.20

1

0

20.04.2010

Public

85.           

Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus

UTI.POB.21

1

0

20.04.2010

Public

86.           

Acordarea bursei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.22

1

0

20.04.2010

Public

87.           

Acordarea medaliei "Gheorghe Asachi"

UTI.POB.23

1

0

23.09.2010

Public

88.           

Organizarea mobilităţilor Staff Training (STT) în cadrul programului "Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii"

UTI.POB.24

1

0

20.04.2010

Public

89.           

Candidatura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi pentru finanţare LLP-Erasmus

UTI.POB.25

1

0

20.04.2010

Public

90.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului "Burse doctorale – o investiţie în inteligenţă (BRAIN) POSDRU 6/ 1.5/ S79

UTI.POS.26

1

1

23.09.2010

Public

91.           

Acordarea Plachetei Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

UTI.POB.28

1

0

23.09.2010

Public

92.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului EURODOC- POSDRU 88/ 1.5/ S/ 59410

TUIASI.POB.29

1

1

29.03.2011

Public

93.           

Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat

TUIASI.POB.30

3

0

05.07.2016

Public

94.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către doctoranzii proiectului CUANTUMDOC- POSDRU 107/ 1.5/ S/ 79407

TUIASI.POB.31

1

0

29.11.2011

Public

95.           

Iniţierea, evaluarea internă, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.32

1

1

28.09.2012

Public

96.           

Organizarea activităţii didactice pentru studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

TUIASI.POB.33

1

0

02.03.2012

Public

97.           

Efectuare şi raportare a mobilităţilor la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană de către cercetătorii postdoctorali ai proiectului PERFORM-ERA- POSDRU 89/ 1.5/ S/ 57649

TUIASI.POB.34

1

0

02.03.2012

Public

98.           

Conferirea titlului onorific de profesor emerit

TUIASI.POB.36

1

0

12.07.2012

Public

99.           

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

TUIASI.POB.37

1

0

12.07.2012

Public

100.        

Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare - dezvoltare – inovare obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice

TUIASI.POB.38

1

0

15.11.2012

Public

101.        

Procedura privind acordarea titlului de doctor honoris causa al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.39

1

0

21.03.2013

Public

102.        

Procedura de evaluare internă periodică a domeniilor de studii universitare de master

TUIASI.POB.40

1

0

10.07.2014

Public

103.        

 

Procedura privind editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice la editura Politehnium

TUIASI.POB.41

1

0

18.12.2014

Public

104.        

Procedura privind obţinerea de credite de studiu suplimentare prin activităţi de voluntariat

TUIASI.POB.42

1

0

03.12.2015

Public

105.        

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.43

1

0

10.05.2016

Public

106.        

Procedura privind organizarea activităţii de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

TUIASI.POB.45

1

0

05.07.2016

Public

107.        

Procedura privind acordarea burselor studenţilor români, din UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, cursuri cu frecvenţă, cu şi fără taxă, ciclurile de studii licenţă şi masterat, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, începând cu anul 2016/2017

TUIASI.POB.46

1

0

05.07.2016

Public

 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE PENTRU PROCESELE SUPORT

 

108.        

Proceduri operaţionale-

Direcţia Economică

Procedura privind decontarea drepturilor băneşti ale personalului care efectuează deplasări în străinătate, în interes de serviciu

PO.DE.01

1

0

03.11.2016

e-mail

109.        

Procedura privind decontarea cheltuielilor de delegare şi detaşare în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în localitate, în interesul serviciului

PO.DE.02

3

0

07.12.2018

e-mail

110.        

Procedura operaţională privind privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata

PO.DE.03

1

0

15.09.2017

Public

111.        

Procedura privind măsurile de securitate pentru organizarea, desfăşurarea şi programul operaţiunilor de tranzacţionare electronică, la punctele de plată prin P.O.S.

PO.DE.04

1

0

30.03.2018

Publicș

112.        

Proceduri operaționale – Direcția Resurse Umane

Procedura privind evaluarea performantelor profesionale individuale

PO.DRU.01

1

0

09.02.2018

Public

113.        

Procedura privind organizarea activitatii de formare profesionla

PO.DRU.02

1

1

09.02.2018

Public

114.        

Procedura privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

PO.DRU.03

1

0

09.02.2018

Public

115.        

Metodologie infiintare posturi proiecte fonduri nerambursabile

PO.DRU.04

1

0

28.09.2018

Public

116.        

Proceduri operaţionale-Direcţia Servicii Studenţeşti

Procedura privind efectuarea operaţiunilor de încasare în avans prin virare de bani în cont sau prin depunere de numerar la ghişeul cantinei studenţeşti “Tudor Vladimirescu” 

PO.DSS.01

1

0

17.03.2017

Public

117.        

Procedura privind lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din cadrul Direcţiei Servicii Studenţeşti

PO.DSS.02

1

0

16.06.2017

e-mail

118.        

Proceduri operaţionale – Serviciul Administrativ-Patrimoniu

Procedura de reglementare a accesului în imobilele Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

PO.SAP.01

1

1

12.05.2017

Public

119.        

Procedura privind pregătirea și derularea operaţiunilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare și scurtă durată de folosire, precum și a materialelor din dotarea clădirilor

PO.SAP.02

1

0

14.07.2017

Public

120.        

Procedura de funcţionare a arhivei

PO.SAP.03

1

1

15.09.2017

Public

121.        

Procedura de functionare a registraturii

PO.SAP.04

1

2

04.05.2018

Public

122.        

Procedura privind inchirierea spatiilor si terenurilor

PO.SAP.05

2

6

19.01.2018

Public

123.        

Procedura operațională activitatea de tipografie

PO.SAP.06

1

0

09.07.2018

ublicPo

124.        

Procedura de lucru pentru membrii comisiei de inventariere anuale a elementelor de activ şi pasiv

UTI.POS.02

1

0

 

 

125.        

Încasarea valorilor băneşti din campusul universitar “Tudor Vladimirescu”

UTI.POS.03

1

0

 

 

126.        

Urmărirea încasărilor şi cheltuielilor la cămine, stabilirea tarifelor de cazare lunare

UTI.POS.04

1

0

 

 

127.        

Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

TUIASI.POS.06

1

2

18.10.2012

 

128.        

Prima intervenţie în caz de incendiu

UTI.POS.07

1

0

 

 

129.        

Citirea aparaturii de măsurare, întocmirea bilanţurilor tehnice şi facturarea energiei electrice, energiei termice şi a apei potabile

PO.TEH.01

2

0

08.06.2018

e-mail

130.        

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Studenţeşti

UTI.POS.12

1

0

 

 

131.        

Procedura de desfăşurare a activităţii de curierat

TUIASI.POS.17

1

0

06.02.2015

e-mail

132.        

Procedura privind condiţiile de instituire a dreptului de trecere, dreptului de superficie şi a dreptului de folosinţă gratuită asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

TUIASI.POS.19

1

0

14.06.2016

Public

133.        

Procedura privind supravegherea instalaţiilor/ echipamentelor şi a personalului deservent ce intră sub incidenţa ISCIR, de către RSVTI

TUIASI.POS.21

1

0

14.06.2016

e-mail

134.        

Procedura privind implementarea Legii antifumat nr. 15/ 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/ 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016

TUIASI.POS.23

1

0

14.06.2016

Public

135.        

Serviuciul intern de prevenire, protectie si situatii de urgenta

IP-SIPPSU

 

 

 

 

136.        

GHIDURI

137.        

Ghiduri

pentru procesele de bază

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de licenţă

GHID.01

2

0

09.07.2018

Public

138.        

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de master

GHID.02

2

0

09.07.2018

Public

139.        

Ghidul activităţilor de elaborare a Rapoartelor de Autoevaluare a programelor de studii universitare de master - 2007

GHID.02-2007

1

0

15.05.2007

e-mail

140.        

Ghiduri

pentru procesele suport

Ghid privind derularea procedurilor de achiziţii publice

UTI.GHID.S.01

1

0

 

e-mail

Actualizat ing. Delia TODEREAN, ing. Sergiu AMARANDI